فارسی ششم درس من و شما

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
داستان من و شما زبان چند شکل یا چهره دارد که عبارتند از:
آوا و صدا : آنچه از زبان که در گفتار ظاهر می شود را آوا و صدا می گویند.
خط : صورت نوشتاری زبان را خط می گویند
اشاره: به نوعی از زبان گفته می شود برای گروه خاصی کاربرد دارد مانند زبان افراد ناشنوا شکل های زبان یادگیری خط دشواری بیش تری نسبت به گزینه های دیگر دارد زیرا نوشتن در اصل به کار گرفتن قواعد و قراردادهای تعیین شده در زبان است.

بسیاری از کلمات در زبان فارسی هستند که ممکن است به دو صورت نوشته شوند در اصول خط فارسی به این کلمات دو املایی گفته می شود مانند : کتاب خانه ؛ کتابخانه
دست مزد ؛ دستمزد
که هر دو صورت نوشتاری این کلمات صحیح می باشند. مانند : مثل عمر : زندگی تلاش ‌: کوشش
بزرگی :‌عظمت شکوه : شوکت پابرجا : ‌استوار
کلمه : واژه پیوستگی : اتحاد لفظ الفاظ قصد قاصد دقیق دقیقه عظیم اعظم کوشا خردمند زیبا تحریری با دقّت مسئولیت پذیر پایان...